บัณฑิตวิทยาลัย มบส.เปิดหลักสูตรหนุน SDGs ยกระดับการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มบส.เปิดหลักสูตรหนุน SDGs  ยกระดับการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มบส.เร่งขยายความร่วมมือต่างประเทศ  พร้อมเปิดหลักสูตรหนุน SDGs เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตร การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

การยกระดับการจัดการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ทำให้ที่ผ่านมาทางบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก  เช่น  การบริหารการจัดการ โดยการทำ MOU (Memorandum of Understanding)ทั้งภาครัฐและเอกชน  การทำสัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่างๆ

 

  • ขยายความร่วมมือต่างประเทศ พัฒนาครูพัฒนานักศึกษา

การหารายได้ทางการบริการวิชาการสู่มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. Glodal Kangroo Education Technology Development Co., Ltd., Chana  2. Edith Cowan University, Australia 3. Guangxi Inernational Business Vocational College , Chana  4. Qingdao Hengxing Unoversity of Science and Technology, Chana และ5. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อให้ผู้รับการบริการได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการกับการเรียนการการสอนและการวิจัย เป็นต้น  

นอกจากนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Multidisciplinary for Innovation Development in 21 Centiry”  และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563  

 

  • เปิดหลักสูตรหนุน SDGs ตอบโจทย์ความต้องการประเทศ

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อว่า  ที่สำคัญทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พร้อมสนับสนุน SDGs ด้วย โดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสื่อสาร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาดนตรีศึกษา  และสาขาบริหารธุรกิจ  

ส่วนระดับปริญญาโท สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามจากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ มบส.เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ