"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผย การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาดูแลสุขภาพของประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) อย่างยั่งยืน จาก วัคซีนโควิด-19 สู่นวัตกรรม แอนติบอดีสำเร็จรูป Long Acting Antibody (LAAB) สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงาน  “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ แอสตร้าเซนเนก้า ดำเนินงานในประเทศไทย มุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพ การยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการพัฒนายานวัตกรรมให้กับผู้ป่วย ผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

"โดยการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมานั้น ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการขยายขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ที่เราอาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น”

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

 

ประชาชน (People)

 

แอสตร้าเซนเนก้า ไม่เพียงแต่จะคิดค้นยาในการรักษาโรคภัย แต่บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทย ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคผ่านช่องทางและแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการให้ความรู้และคำแนะนำด้านการป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพหัวใจให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการ Hug Your Heart โครงการ คุยเรื่องไต ไขความจริง ให้ความรู้และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไตสำหรับประชาชน 

นวัตกรรม AI ตรวจโรคมะเร็งปอด

 

ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ นำร่องด้วย โครงการ “ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด” ที่นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหา โรคมะเร็งปอด ในระยะเริ่มต้น และ โครงการ SEARCH โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (CKD) ใน ผู้ป่วยเบาหวานและ ผู้ป่วยความดันโลหิต สูงด้วยการตรวจหาระดับอัลบูมินในปัสสาวะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพการบริการ การป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต และยืดระยะเวลาการบำบัดทดแทนไต

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

 

หนุนการเข้าถึงยา

 

อีกทั้ง แอสตร้าเซนเนก้า ยังจัดตั้งโครงการสนับสนุนการเข้าถึงยา (Patient Affordability Programme) หรือ รู้จักกัน ในนาม AZ PAP (AstraZeneca Patient Affordability Programme) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มการเข้าถึงยา นวัตกรรม หลายรายการ ให้กับผู้ป่วยในประเทศไทย เป็นต้น

 

ชุมชน (Society)

 

แอสตร้าเซนเนก้า เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนคือหัวใจสำคัญสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังเป็นประตูที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแก่องค์กรในประเทศ

 

รวมถึงยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น อาทิ โครงการ Healthy Lung ที่มีดำเนินงานร่วมหลายๆพื้นที่ ของเขตการบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากรการแพทย์ได้มีการเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลรักษาโรคหืด

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

หนุนการตรวจวินิจฉัยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 

อีกทั้ง โครงการฯ สนับสนุน และจัดหา เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้กับหน่วยบริการการแพทย์ที่ความต้องการอีกด้วย รวมถึงโครงการ Young Health Programme ที่ปลูกฝังองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่เยาวชนอายุ 10-24 ปี ให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) และปัญหาสุขภาพ โดยการสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

 

โลก (Planet)

 

นอกจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยแล้ว "แอสตร้าเซนเนก้า" ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้แอสตร้าเซนเนก้า ได้จัดทำโครงการ AZ Forest โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในแต่ละพื้นที่

 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการปลูกและดูแลต้นไม้เป็นจำนวนกว่า 50 ล้านต้นทั่วโลก ภายในปี 2025 พร้อมกันนี้ แอสตร้าเซนเนก้ายังให้คำมั่นด้วย Ambition Zero Carbon ซึ่งเป็นโครงการด้านความยั่งยืนหลักของบริษัทในการผลักดันบริษัทสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทในการมุ่งดูแลสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

 

วัคซีนโควิด-19 สู่ LAAB

 

เจมส์ ทีก กล่าวต่อไปว่า ด้วยความมุ่งมั่นของแอสตร้าเซนเนก้าที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม จึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง กระทรวงสาธารณสุขของไทย เอสซีจี และ สยามไบโอไซเอนซ์  เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนให้ทันเวลา ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถือเป็นความสำเร็จในระยะแรก รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน 

 

ล่าสุด มีนวัตกรรม แอนติบอดีสำเร็จรูป แบบ Long Acting Antibody (LAAB) สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่สามารถตอบสนองวัคซีนได้อย่างปกติ ดังนั้น การได้ LAAB เหมือนได้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเข้าสู่ร่างกาย 

 

LAAB จำนวน 257,500 โดส

 

สำหรับ แผนการบริหารจัดการ "วัคซีนโควิด-19" ของกระทรวงสาธารณสุขที่รอรับมอบ ในปี 2565 ในส่วนของ วัคซีน "AstraZeneca" ดังนี้ 

  • ปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AZ จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้านบาท
  • เป็นการจัดซื้อวัคซีน AZ จำนวน 35.4 ล้านโดส กรอบวงเงิน 11,069.8845 ล้านบาท
  • เปลี่ยนวัคซีนบางส่วนเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting antibody : LAAB) จำนวน 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 ล้านบาท
  • รับมอบวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 8.3 ล้านโดส เหลือการรับมอบวัคซีน AstraZeneca 27.1 ล้านโดส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ส่อง แผน "วัคซีนโควิด-19" ปี 65 เตรียมเข้าสู่ระยะ Post-pandemic 

 

ผู้ป่วยที่สามารถรับ LAAB

 

ทั้งนี้ จากการประชุม ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ UHosnet เกี่ยวกับแนวทางการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย มีดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 

  • ใช้ได้ ในกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 12 ปี และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
  • 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ของ LAAB (Evusheld) ประกอบไปด้วย 2 vials ได้แก่

          - Tixagevimab (150 mg) 1.5 ml

          - Cilgavimab (150 mg) 1.5 ml

  • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1.5 ml
  • ข้อบ่งชี้สำหรับการใช้เป็นการป้องกันก่อนสัมผัสโรคโควิด 19 (pre-exposure prophylaxis)

          - ผู้ที่ไม่ได้กำลังติดเชื้อ หรือ ไม่ได้เป็นผู้เพิ่งสัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด 19 และ

          - เป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคนโควิด 19 หรือ ไม่สามารถฉีดวัคนโควิด 19 ได้ด้วยความจำเป็นบางประการ (แพ้วัคซีน หรือ ส่วนประกอบของวัคซีน)

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

 

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" เผยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพคนไทย

 

ข้อมูลจาก แอสตร้าเซนเนก้า อธิบายว่า ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long-acting Antibody - LAAB) ภายใต้ชื่อ Evusheld (ชื่อเดิม AZD7442) เป็นยาแอนติบอดีชนิดเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 3 แสดงให้เห็นว่า Evusheld หนึ่งโดส สามารถให้การป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รู้จัก "LAAB" ภูมิคุ้มกันสำเร็จ สำหรับ "กลุ่มเสี่ยง" โควิด ภูมิฯ ต่ำ