PSL สั่งต่อเรือใหม่ 4 ลำ สัญญารวม 4,880 ล้านบาท

PSL สั่งต่อเรือใหม่ 4 ลำ สัญญารวม 4,880 ล้านบาท

บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) สั่งต่อเรือใหม่ประเภทสินค้าแห้งเทกอง 4 ลำ สัญญารวม 4,880 ล้านบาท ลำสุดท้ายกำหนดรับมอบก่อน 11 ม.ค. 2570 มีกำหนดทยอยชำระเงินตามความคืบหน้า โดยจะจดทะเบียนเป็นธงสิงคโปร์ และจะส่งผลให้ มีกองเรือรวม 41 ลำ ขนาดระวางบรรทุกรวม 1,869,269 เดทเวทต้น

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้มีการลงนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์ จำนวน 4 ลำ
 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 ฉบับ สำหรับเรือสินค้าแห้งเทกอง จำนวน 4 ลำ ขนาด 63,500 เดทเวทตันต่อลำ กับ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ld. (ผู้ขาย) โดยผู้ขายเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจำนวน 4 ลำจะจดทะเบียนเป็นธงสิงคโปร์ กำหนดการรับมอบเรือดังนี้
ภายในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2569 สำหรับตัวเรือหมายเลข SF240101
ภายในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2569 สำหรับตัวเรือหมายเลข SF240102
ภายในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2569 สำหรับตัวเรือหมายเลข SF240103
ภายในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 11 ม.ค. 2570 สำหรับตัวเรือหมายเลข SF240104

โดยเป็นไปตามนโยบายการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือบริษัทฯ โดยการซื้อเรือที่มีอายุน้อยกว่าและขนาดใหญ่กว่าหลังจากการซื้อเรือและรับมอบเรือลำดังกล่าว กองเรือของบริษัทฯจะมีเรือจำนวน 41 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม1,869,269 เดทเวทต้น โดยประมาณ

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมและเงื่อนไขการชำระราคา: ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือแต่ละลำเป็นเงิน 33.364 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราคาตามสัญญา) ดังนั้น ราคารวมตามสัญญาของเรือทั้งสี่ลำเป็นเงิน 133.456 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,880.49 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาตามสัญญาของเรือแต่ละลำจะถูกแบ่งชำระออกเป็นงวด ๆ

โดยจำนวนเงิน 250,000 เหรียญสหรัฐ จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ขายภายใน 5 วันทำการหลังวันที่ลงนามในสัญญา ส่วนงวดที่ 2 และ 3 ชำระตามความคืบหน้างานอีกงวดละอีก 10% ของสัญญา งวดที่ 4และ 5 ก็ยัง ชำระตามความคืบหน้างานอีกงวดละอีก 20% และงวดสุดท้ายงวดที่ 6 ชำระ 40% พร้อมการรับมอบเรือ