VGI งบงวดปี 66/67 ขาดทุนเพิ่ม 3.4 พันล้านบาท บันทึกผลลบขาย KEX และด้อยค่า JMART

VGI งบงวดปี 66/67 ขาดทุนเพิ่ม 3.4 พันล้านบาท บันทึกผลลบขาย KEX และด้อยค่า JMART

บมจ.วีจีไอ (VGI) งบงวดทั้งปี 66/67 ขาดทุน 3.48 พันล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 64.88 ล้านบาท รายได้รวมลดลงไม่มาก แต่บรรทัดสุดท้ายโดนกดดันจากบันทึกขาดทุนขายเงินลงทุน บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) 2.36 พันล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) ลดลง

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ผลการดำเนินงาน 12 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.67 (งบรายปีงวด 2566/2567) บริษัท ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,488.77 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนที่ติดลบ 64.88 ล้านบาท

งวดปีงวด 2566/2567 บริษัท มีรายได้จากการให้บริการ และการขายทั้งหมด 4,813 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากรายได้ของธุรกิจสื่อโฆษณาร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายร้อยละ 24 ลดลงจากร้อยละ 31 ซึ่งรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 23.1

ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ดังนั้น บริษัท มีรายได้รวมลดลงเล็กน้อย หรือลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 2566/67 อยู่ที่ 2,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราใช้สื่อโฆษณาในทุกประเภทสื่อ โดยปี 2566/67 มีอัตราใช้อยู่ที่ร้อยละ 47.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.1 ในปีก่อนหน้า แม้ว่า บริษัทมีกำลังการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อนหน้า

ส่วนรายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 1,544 ล้านบาท สาเหตุจากการได้รับแรงหนุนจากแคมเปญการตลาดในปีที่ผ่านมา ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานบัตรแรบบิทและอัตราการใช้ การเติบโตอย่างมากของยอดการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการออกจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก Digital Lab ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งรายได้ธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล และธุรกิจสื่อโฆษณา

ในส่วนของรายได้ธุรกิจการจัดจำหน่ายมีจำนวน 1,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรผ่านการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง ณ สิ้นสุดปี 2566/67 มีสัดส่วนของแบรนด์ตนเองที่ร้อยละ 21 จากร้อยละ 17 ในปี 2565/66

อย่างไรก็ตาม รายได้จาก Turtle Shop เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากรายได้จากพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และรายได้ของธุรกิจค้าปลีก โดยในปีที่ผ่านมา มีการขยายสาขาของร้าน ทั้งหมด 19 ร้าน

ในปี 2566/67 บริษัท มีกำไรขั้นต้นทั้งสิ้น 1,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากการปรับรูปแบบสินค้าโดยเน้นมาที่สินค้าของตนเองที่ให้กำไรขั้นต้นสูงกว่า

นอกจากนี้ RCare ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น การขยายสาขาของร้าน Turte นำมาสู่การประหยัดต่อขนาด และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัท มีต้นทุนบริการ และขายลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 30.2 จากร้อยละ 27.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้อื่นลดลงร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 647 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 จากปีก่อนหน้า ไปอยู่ที่ 2,522 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของ TURTLE และการขยายธุรกิจของ RCash และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ ค่าวิชาชีพทนายความ เป็นต้น

แต่รายได้ค่อนข้างคงที่ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารต่อรายได้ในปี 2566/67 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 52.4 จากร้อยละ 41.6 ในปี 2565/66

นอกจากนี้ยังมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำอันเกิดจาก การบันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX จำนวน 2,363 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 433 ล้านบาท

ในปี 2566/67 บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมจำนวน 735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของ KEX และส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจาก บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ส่งผลให้บริษัท มีขาดทุนสุทธิประจำปี 2566/67 จำนวน 3,489 ล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์