BGRIM จับมือ SCCC ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

BGRIM จับมือ SCCC ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม MOU ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังงานสะอาด จังหวัดสระบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 102 เมกะวัตต์พีค แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 เฟส ระยะเวลา 5 ปี

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง สอดคล้องกับกลยุทธ์ไปสู่ความยั่งยืนของทั้งสององค์กร และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) ด้วยความพร้อมในการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัยภายใต้กลยุทธ์หลัก Green Leap – Global and Green และบี.กริม เพาเวอร์ ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าเติบโตสู่ 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

BGRIM จับมือ SCCC ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

“การผนึกกำลังระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และปูนซีเมนต์นครหลวง ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ ของ 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานสมัยใหม่ โดย บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้วยเทคโนโลยี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย กล่าวว่า ปูนซีเมนต์ นครหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลชุมชนและสังคมรอบข้าง (ESG) ตามค่านิยมองค์กร ‘ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต’ (Caring About Our Future) โดยตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030)

สำหรับความร่วมมือในพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง จังหวัดสระบุรี มีขนาดกำลังการผลิตรวม 102 เมกะวัตต์โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 เฟสในระยะเวลา 5 ปี เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ในส่วนเฟสที่ 2 กำลังการผลิต 22 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 60,000 ตันต่อปี

ความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ ปูนซีเมนต์นครหลวง แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะสะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกันของผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโซลูชันด้านพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้พลังงานในปริมาณสูง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน