STARK ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง

STARK ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง

STARK แจ้ง การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง

อรรถพล วัชระไพโรจน์ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน 4 รายของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 24/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผน และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีโฆษณาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ลูกหนี้ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 (คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน) ลงในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ตามมาตรา 90/26 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เจ้าหนี้ของ PDITL จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการโดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

ในการนี้ บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL ได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของ PDIL ตามมูลหนี้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ตามตั๋วแลกเงิน มูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลหนี้ตามเช็ค และมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน รวมเป็นต้นเงินจำนวนประมาณ 24,400,000,000 บาท และ 15,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจำนวนประมาณ 590,000,000 บาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่ยื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้รายอื่น PDITL ในฐานะลูกหนี้ และผู้ทำแผนมีสิทธิที่จะโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัท และแผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องได้รับการพิจารณา และเห็นชอบด้วยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลาง ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์