ก.ล.ต. ย้ำผู้ถือหุ้นกู้ STARK ยื่นขอชำระหนี้ภายใน 11 เม.ย. 67

ก.ล.ต. ย้ำผู้ถือหุ้นกู้ STARK  ยื่นขอชำระหนี้ภายใน 11 เม.ย. 67

ก.ล.ต. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ STARK ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ " เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นด้วยตนเองกรมบังคับคดี

KEY

POINTS

         สำหรับกระบวนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และผู้ที่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ Phelps Dodge เป็นเพียงการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ STARK ในการขอรับชำระหนี้เท่านั้น

         การที่ผู้ถือหุ้นกู้ STARK จะได้รับชำระหนี้หรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ STARK และดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลายกลางที่จะมีคำสั่งต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ STARK สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK  สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (Phelps Dodge) ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจด้วยแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

        ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ Phelps Dodge ฟื้นฟูกิจการ และตั้งบริษัทอีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนซึ่งขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนด   ในวันที่ 11 เมษายน 2567

      ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ STARK สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

    

      1.การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reorg-service.led.go.th/index/

       2.การยื่นเอกสารที่กรมบังคับคดี โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp

      ผู้ถือหุ้นกู้ STARK สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/brd/efiling หรือโทรสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี 0-2142-5201-13