GPSC ผนึก PTT Digitalศึกษาพัฒนา Energy Platform หนุนใช้พลังงานสะอาด-ธุรกิจขายไฟ

GPSC ผนึก PTT Digitalศึกษาพัฒนา Energy Platform หนุนใช้พลังงานสะอาด-ธุรกิจขายไฟ

GPSC ผนึก PTT Digital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน           

 นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) โครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต เพื่อบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โดยนำ Digital Technology มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานสะอาดของ GPSC สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ในการเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน 

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GPSC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผนึกความร่วมมือกับ PTT Digital ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำGAIA Platform ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทยเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ต่อยอดการขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย

GPSC ผนึก PTT Digitalศึกษาพัฒนา Energy Platform หนุนใช้พลังงานสะอาด-ธุรกิจขายไฟ

โดย GPSC เชื่อมั่นว่า GAIA Platform จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน (Digitalization) เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. และ GPSC ในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในส่วนเป้าหมายที่ 7 คือ ‘พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ GPSC เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ GPSC ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่องค์กรความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2060 โดยการดำเนินการที่ผ่านมาของ GPSC มีส่วนช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน ได้มากกว่า 1,000,000 บาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณ 171,159 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยในปีนี้ GPSC มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ถึงร้อยละ 37 และมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ถึง 8,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 อีกด้วย

สำหรับความร่วมมือระหว่าง GPSC กับ PTT Digital  เป็นการศึกษากระบวนการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดของ GPSC ในด้านการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) โดยการนำระบบ GAIA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการดำเนินธุรกิจของ GPSC  โดยระบบ GAIA จะช่วยบริหารจัดการในเรื่อง Supply และ Demand Planning โดยที่ GPSC สามารถวางแผนกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงความสามารถในการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยในการทำการ Matching ต้นทุนตามพื้นที่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสามารถผลิตและจำหน่ายได้อย่างคุ้มทุนที่สุด เนื่องจากสถานที่ในการผลิตและจำหน่ายมีผลต่อต้นทุน รวมถึงเรื่องของระยะทาง ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันการนำพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนมาใช้ถือเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตซึ่งเห็นได้จากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และเพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตได้อย่างยั่งยืน หลายองค์กรต่างปรับตัวโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบูรณาการเชื่อมต่อทางดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์หรือมองภาพใหญ่ของตลาดได้

ช่วยให้องค์กรตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของตลาด โดยทุกปัจจัยล้วนส่งผลให้องค์กรสามารถขยายตัวและเติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กล่าวปิดท้ายว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบพลังงานของประเทศให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับยังสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดให้กับ GPSC ในด้านต่าง ๆ ซึ่ง PTT Digital คือ Digital Solutions Partner มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการ Transform องค์กรธุรกิจให้เป็น Smart Industry เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรรมในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป