ก.ล.ต.ไม่รอประสาน ‘ดีเอสไอ - บก.ปอศ. และ ปปง.’ เร่งสอบ STARK

ก.ล.ต.ไม่รอประสาน ‘ดีเอสไอ - บก.ปอศ. และ ปปง.’ เร่งสอบ STARK

ก.ล.ต. ไม่รอช้าประสาน “ดีเอสไอ-บก.ปอศ. และ ปปง.” เร่งตรวจสอบ STARK พร้อมยันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)

และได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด้วยแล้ว

หลังจากที่ STARK ไม่สามารถจัดทำ และส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สั่งให้ STARK ชี้แจงแผนการจัดทำ และนำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 แนวทาง และแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ในช่วงเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. ได้สั่งให้ STARK ขยายขอบเขตการตรวจสอบ special audit ครอบคลุมในหลายเรื่องที่สำคัญในทันที และเร่งชี้แจงข้อเท็จจริง และความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ STARK พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

เมื่อ STARK จัด public presentation ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อขอให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมรับฟัง และขอให้ STARK ให้ข้อมูล และตอบคำถามให้ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หลังจากข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่า STARK ได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงเร่งให้ STARK ชี้แจง และนำข้อมูลดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ด้วย ซึ่ง STARK ได้มีการนำส่งข้อมูล โดยแจ้งว่าเป็นสำเนาเอกสารประกอบการร้องทุกข์ต่อ DSI พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยมีการประสานงานไปยัง DSI บก.ปอศ. และ ปปง. ด้วยแล้ว โดยที่ผ่านมาการทำงานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจะมีการประสานงานกันเป็นปกติ ซึ่งในชั้นนี้ ยังไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการได้

นอกจากนี้ กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ STARK ได้มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) จำนวน 2 รุ่น ก.ล.ต. ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน พร้อมทั้งกำชับไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ทุกรุ่นให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดสิทธิอย่างเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

_____________________

หมายเหตุ :

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 80/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ”

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9965

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 87/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วม “การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่

ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9973

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 89/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. เปิด “ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้” บนเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุน”

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9979

 

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์