CHO ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 15 มิ.ย.นี้ ขอมติผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้อีก3รุ่น

CHO ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 15 มิ.ย.นี้ ขอมติผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้อีก3รุ่น

“ช ทวี” เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น CH0210- CH0229A - CH0228A15 มิ.ย.นี้ เสนอขอมติไม่เป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงผลของการกำหนดชำระโดยพลัน รวม 336.71 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย หลังบล.เอเซียพลัส ฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นแจ้งมา เพิ่มเติม

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามสิ่งที่อ้างอิงถึงบริษัท ได้ชี้แจงความคืบหนัาการแก้โขกรณีผิดนัดชำระหนี้ "หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นรู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

หรือ หุ้นกู้ รุ่น "CH0212A" ครั้งที่ 2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนด
ชำระโดยพลัน (Call Default ) มายังบริษัทฯ โดยมีจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 416,703,507.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระในอัตราร้อยละ 9.75 นับจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
นั้น

บริษัทได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อลงมตีพิจารณาเงื่อนใขการชำระดอกเบี้ยและเงินตันใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ย ทำให้อยู่ในสถานะหยุดพักชำระหนี้ดังกล่าว

ต่อมาผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัท ฯ ว่า เหตุดังกล่าวส่งผลให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้


1. หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ CH02104 จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 195 ล้านบาท

โดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.1 (๒) *ผู้ออกหุ้นกูผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย)
เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยถ้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้ดิม หรือภายในระยะเวลาที่เข้าหนี้ขยายให้ และ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
มูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระและหนี้ในทางการค้าปกติ ( Trade Payable Debts)
ของผู้ออกหุ้นกู้

2 . หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรืย CH0229A จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 60.35 ล้านบาท


3. หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ้มิสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ CHO228A จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81.36 ล้านบาท

โดยรุ่น CH02294 และ CHO2284 ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ดังนี้
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.1 (ญ) "ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่
เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้"

โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) จำนวนรวม 336.71 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิคำนวณจนถึงวันที่ 24 หฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันผิดนัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2566จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น

บริษัท ฯ ได้แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CH0210, CH0229A และ CH0228A ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และเงินตันไหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงผลของการกำหนดชำระโตยพลัน (Call Deโaut) หากได้รับมติอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้

ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมต่อไป