ตลท.เปิดให้ซื้อขาย หุ้นSTARK ชั่วคราว 1 - 30 มิ.ย.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลท.เปิดให้ซื้อขาย หุ้นSTARK ชั่วคราว 1 - 30 มิ.ย.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ชั่วคราว วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมขึ้นเครื่องหมาย "NC" เตือนนักลงทุนตลอดเวลา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้น เครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และปัจจุบัน

บริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวและงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม โดยดาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างตัน บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audi) บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation ) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 24 และ 26พฤษภาคม 2566)

 

 

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความ ทั้งนี้ การถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จี้งจะเปิดให้ซื้อขายได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อ โดยจะเปิดให้ซื้อขายเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อน
การซื้อหลักทรัพย์
2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเดือนผู้ลงทุนให้ไช้ความ
ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celling
& Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)
เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นตันไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น ดลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องตันเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุด ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่นี่

หากในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Colling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Coiling &Floor) ของหลักทรัพย์ STARK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ