ช ทวี แจ้งผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ - ดอกเบี้ย บางส่วน แต่ยังไม่มีผล Call Default

ช ทวี แจ้งผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ - ดอกเบี้ย บางส่วน แต่ยังไม่มีผล Call Default

ช ทวี แจ้งผิดนัดชำระหนี้ “หุ้นกู้ CHO212A” จำนวน 34.99 ล้าน ในวันที่ 22 พ.ค.66 ลั่น ยังไม่มีผลให้ต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) เนื่องจากต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป

            นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้ออก “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ได้ครบกำหนดชำระเงินต้น และดอกเบี้ยงวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (หากรวมจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยที่ผิดชำระสุทธิ 33,836,215.82 บาท)

ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นบางส่วน และดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วน และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วน และดอกเบี้ยข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ

(ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นๆ ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 12.1 (ก) กำหนดว่า “หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.2 วรรคสอง” ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันหากการดำเนินการตามข้างต้นแล้วผลของการผิดนัดชำระยังคงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์