“ไอ เทอมอล” บริษัทย่อย IFEC ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

“ไอ เทอมอล” บริษัทย่อย IFEC ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

IFEC ส่ง ไอ เทอมอล ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี และ เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากกรมบังคับคดีเชียงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 3,594 ล้าน พร้อมวางมัดจำ 150 ล้าน แต่ยังอุบเงียบรายชื่อผู้ร่วมทุน

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (กรณีฉุกเฉิน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติมอบอำนาจ

(1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจพิจารณาแนวทางดำเนินการของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยแห่งเดียวหรือร่วมกัน เกี่ยวกับการเข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ในคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 และ ผบ.2124/2561 ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามลำดับ 

รวมถึงการจัดหา และตกลงกับผู้ร่วมทุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ การเข้า และ/หรือคัดค้านการประมูล คัดค้านราคา หักส่วนได้ใช้แทน การเรียก และจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย การเจรจา การพิจารณา กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ลงนามเข้าทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกันจนเสร็จการ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท และเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณาต่อไป 
“ไอ เทอมอล” บริษัทย่อย IFEC ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

(2) มอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ในคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 และ ผบ.2124/2561 อาทิ วางหลักประกัน เข้าประมูล เข้าสู้ราคาใช้สิทธิหักส่วนได้ใช้แทน วางเงิน รับเงิน รับเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ คัดค้านราคา ของการขายทอดตลาด และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ 

อนึ่ง ในการจัดหาผู้ร่วมทุน ผู้ร่วมทุนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในบรรดาค่าซื้อทรัพย์สินที่ต้องชำระเป็นเงิน ค่าเสียหายหรือค่าปรับหรือเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในครั้งนี้

ทั้งนี้บริษัท และหรือบริษัทย่อย ไม่ต้องชดใช้เงินใดๆ ต่อผู้ร่วมทุน และบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าปรับใดๆ จากการเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด รวมถึงไม่ต้องชดใช้เงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าประมูล และเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 

 

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9 ที่ประกอบธุรกิจลงทุน และบริหารโครงการ ได้เข้าประมูลในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และ บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี

การขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นการประมูลซื้อทรัพย์ตามกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย และ I Themal เป็นผู้ชนะประมูลดังกล่าว ในราคา 3,594,620,000 บาท ประกอบด้วยคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 ในราคา 2,371,400,000 บาท ซึ่ง I Thermal ได้ใช้สิทธิหักส่วนได้ ใช้แทนในการชำระราคา

และทรัพย์สินในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 ในราคา 1,223,220,000 บาท โดยผู้ร่วมทุนเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินมัดจำ จำนวน 150,000,000 บาท เงินราคาค่าซื้อทรัพย์สินฯ ส่วนที่เหลือที่ต้องชำระเป็นเงิน และเงินใดๆ ที่เกิดจากการเข้าประมูล (ถ้ามี) 

“ไอ เทอมอล” บริษัทย่อย IFEC ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

อนึ่ง ผู้ร่วมทุนป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในเงินประกัน เงินมัดจำ เงินค่าซื้อทรัพย์สินหรือเงินใดๆ ที่ต้องชำระ รวมถึงบรรดาค่าเสียหายหรือค่าปรับหรือเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในครั้งนี้

ทั้งนี้ I Themal และ/หรือ บริษัทไม่ต้องชดใช้เงินใดๆ และ I Thermal และ/หรือบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าปรับใดๆ จากการเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด รวมถึงไม่ต้องชดใช้เงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าประมูล  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแจ้งตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการได้มาสินทรัพย์ดังกล่าวของ IFEC ยังไม่มีการระบุชื่อของผู้ร่วมทุนในการซื้อสินทรัพย์ ตามที่ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 732 ราย ซึ่งถือหุ้นใน IFEC รวมกันกว่า 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5% ของหุ้นทั้งหมดเรียกร้อง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์