BCPG ทุ่ม 9 พันล้าน เทคโอเวอร์ "เอเชียลิ้งค์เทอมินัล" ลุยคลังน้ำมัน - ท่าเรือ

BCPG ทุ่ม 9 พันล้าน เทคโอเวอร์ "เอเชียลิ้งค์เทอมินัล" ลุยคลังน้ำมัน - ท่าเรือ

BCPG รุกธุรกิจคลังจัดเก็บน้ำมัน และท่าเทียบเรือ ทุ่ม 9 พันล้านบาท ซื้อกิจการ เอเชียลิงค์เทอมินัล คาดปิดดีลภายในมี.ค.2566 หวังเป็นแหล่งสร้างรายได้ประจำให้บริษัทในระยะยาว

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด จากผู้ขายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท

บริษัทเล็งเห็นว่าบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจคลังจัดเก็บน้ำมัน และท่าเทียบเรือที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ที่สามารถสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสามารถต่อยอดเพื่อรองรับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย โดยบริษัท คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นจะสำเร็จลุล่วง (Completion) ประมาณเดือนมีนาคม 2566 ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) อย่างครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

"โครงการคลังจัดเก็บน้ำมันดังกล่าว มีสัญญาให้บริการคลังน้ำมันที่มีการกำหนดค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่ายที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาสัญญา และยังได้ท่าเทียบเรือซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถต่อยอดไปรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย การลงทุนในโครงการดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทางด้านการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคที่สามารถสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ รวมถึงผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง”

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์