ตลท.ผนึกสมาคมโบรกเกอร์ รื้อเกณฑ์ครั้งใหญ่ สกัดซ้ำรอยหุ้น MORE

ตลท.ผนึกสมาคมโบรกเกอร์ รื้อเกณฑ์ครั้งใหญ่ สกัดซ้ำรอยหุ้น MORE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม บล. ออกแถลงการณ์แนวทางการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE)

สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลท.และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ทำงานร่วมกัน และประสานงานกับหน่วยงานกำกับอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   

และยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ ดังนี้

 

ในระยะสั้น สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

 

  • ทบทวนการพิจารณา risk profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้น Market Cap เล็ก
  •  พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลด และป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน การพิจารณามูลค่าหลักประกัน

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว ในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงโครงสร้าง การปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์

  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และมาตรฐาน และระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาหลักประกัน 
  • พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ credit bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม
  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน   
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น
  • ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเหมาะสม

 

ตลท.และสมาคมฯ จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์