ก.ล.ต.เชือดบล.เอเชีย เวลท์ ระงับกิจการ เหตุยักเงินลูกค้า 157 ล้าน

ก.ล.ต.เชือดบล.เอเชีย เวลท์ ระงับกิจการ เหตุยักเงินลูกค้า 157 ล้าน

ก.ล.ต. เผย มติบอร์ด ก.ต.ท. สั่ง "บล.เอเชีย เวลท์" ระงับประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว เหตุ นำเงินลูกค้าไปชำระค่าซื้อหุ้น โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม จำนวน 157.99 ล้านบาท พร้อมให้นำเงินมาคืนภายในวันที่ 20 พ.ย.65 - จัดทำระบบงานในการป้องกันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เอเชีย เวลท์ จำกัด แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ก.ล.ต. ตรวจพบว่า บริษัทมีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2565 เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้ จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้บล. เอเชีย เวลท์ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.2565

(2) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

(3) จัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ภายในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย.2565

(4) อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทได้ตามความประสงค์ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ได้สั่งการให้บริษัทงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. 2565 ด้วย เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีฐานะอยู่เดิม จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (1) (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้นอีกด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์