SGP เทคโอเวอร์ “ประสานสักแก๊ส” ใน สปป.ลาว มูลค่ารวม 15 ล้านบาท

SGP เทคโอเวอร์ “ประสานสักแก๊ส” ใน สปป.ลาว มูลค่ารวม 15 ล้านบาท

“สยามแก็ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส” เข้าซื้อห้น “ประสานสักแก๊ส” จำนวน 1 แสนหุ้น ทำธุรกิจก๊าซ LPG ใน สปป.ลาว มูลค่า 15 ล้านบาท

บริษัท สยามแก็ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส จำกัด (มหาชน) หรือ SGP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นของ บริษัท ประสานสักแก๊ส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้ทันที เนื่องจากบริษัทได้ลงนามรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะตกลงสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ อีกทั้งต้องรอระยะเวลาการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการขยายตลาดก๊าซ LPG ในต่างประเทศของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย