เปิด 8 IPO ยื่นไฟลิ่ง พ.ค. หวัง 'เสริมเขี้ยวเล็บ' สู่การโตครั้งใหม่ !

เปิด 8 IPO ยื่นไฟลิ่ง พ.ค. หวัง 'เสริมเขี้ยวเล็บ' สู่การโตครั้งใหม่ !

เปิด 8 หุ้น IPO ยื่นไฟลิ่งเดือนพ.ค. 66 เดินหน้าเข้าระดมทุนทั้งตลาด SET และ MAI หวังนำเงินขยายธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ !

ขึ้นชื่อว่า “ตลาดทุน” ยังคงเป็นช่องทาง “ระดมทุน” ที่ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นหนึ่งทางเลือกเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจครั้งใหม่ สะท้อนผ่านความนิยมในเดือนพ.ค.2566 พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนไทยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 8 บริษัท !

1. บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ MCA เป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมการให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจร ผ่านรูปแบบของกิจกรรมการตลาดภาคสนามเป็นหลัก 

2.บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ TPR ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป โดยการบริการแบ่งเป็น 3 บริการ 1. บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัด ได้แก่ ศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า , ศัลยกรรมผ่าตัดตา , ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก และศัลยกรรมส่วนอื่นๆ 2. บริการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ 3. บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

3.บมจ. เมดีซ กรุ๊ป (MEDEZE) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนวิจัย และขยายธุรกิจเซลล์รากผม , เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ MEDEZE ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแช่แข็งในระดับสากล AABB จากสหรัฐ 

เปิด 8 IPO ยื่นไฟลิ่ง พ.ค. หวัง 'เสริมเขี้ยวเล็บ' สู่การโตครั้งใหม่ ! 4.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO เข้าระดมทุนในตลาด SET จำนวนไม่เกิน 347.02 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.2% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน และชำระแล้วทั้งหมด มีธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย หรือ CIMBT เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ในการรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้ธนาคาร มีแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ

5.บมจ.วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO เข้าระดมทุนในตลาด SET จำนวนไม่เกิน 244.20 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 27.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มี บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักร และเครื่องมือ เพื่อขยายกำลังผลิต ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ WINDOW ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายประตูและหน้าต่าง 

6.บมจ. ซิลค์สแปน (SILK) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด mai จำนวนไม่เกิน 21.04 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 16.70% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด มีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ SILK ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และให้บริการผลิตภัณฑ์การเงินทางออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการชำระแบบผ่อนเบี้ยประกัน 0%, ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับรองรับการบริการออนไลน์ และระบบปฏิบัติการ, ใช้เพิ่มความสามารถและขนาดของระบบจัดเก็บข้อมูล, และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

7.บมจ. โปรไลฟ์ พลัส (PLP) ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO ในตลาด MAI จำนวน 110 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.20% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนฐานการผลิต และพัฒนาสินค้าสื่อโฆษณาออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย , เพิ่มจุดติดตั้งป้ายดิจิทัล LED และเพิ่มจุดติดตั้งป้ายโฆษณาตำแหน่งที่มีศักยภาพ , พัฒนาและต่อยอด Software และ Platform Online และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ PLP เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการงานด้านโฆษณาแบบครบวงจร

8.บมจ.ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย (TAT) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด SET จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีบล. เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งนี้ TAT ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์