ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ IRIS216A-IRIS20DA  แจ้งเหตุผิดนัดแและการดำเนินการ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ IRIS216A-IRIS20DA  แจ้งเหตุผิดนัดแและการดำเนินการ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ IRIS216A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 192 ล้านบาท และ IRIS20DA  มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว จำนวน 300 ล้านบาทบาท แจ้งเหตุผิดนัดแและการดำเนินการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ระบุว่า บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ IRIS20DA มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว จำนวน 300,000,000 บาท 

โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินว่างเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แสนสุข เวลเนส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (ผู้จำนอง) และค้ำประกันโดยนางจรินทร์ สุมานนท์ หุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ที่จะต้องชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้น ณ วันออก พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ("เงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ย") ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 

ขณะที่ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ IRIS216A  มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว จำนวน 192,000,000 บาท โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินว่างเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไอริส พร็อพเพอร์ตี้ 1 จำกัด (ผู้จำนอง) และค้ำประกันโดยนางจรินทร์ สุมานนท์ (ผู้ค้ำประกัน) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อกำหนดสิทธิ) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามงวดที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยตามงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทดังนี้

1.บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อแจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยตามงวด และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.2 (ก) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงในการเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้

2.หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการบังคับจำนองถึงผู้จำนอง และหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันเพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้

3.หากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนองหรือผู้ค้ำประกันยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มีมติจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนองและผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป