ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แก้ไขการดำเนินการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ภายใน 15 วัน

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แก้ไขการดำเนินการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ภายใน 15 วัน

บอร์ด ก.ล.ต. มีมติให้ ซิปเม็กซ์ แก้ไขการดำเนินงานพร้อมรายงานการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน 15 วัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แก้ไขการดำเนินงานพร้อมรายงานการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน 15 วัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอ และยังอาจมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ตามที่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งการ Zipmex ให้แก้ไขฐานะการเงินเพื่อให้ดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สืบเนื่องมาจากไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้และต้องระงับการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัทแจ้งว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และสำนักงานยังพบว่าบริษัทไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือเพื่อให้บริษัทชี้แจงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมิได้มีหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด จึงมีมติให้บริษัทแก้ไขการดำเนินงานกรณีไม่อาจบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ดังนี้

(1) แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท โดยต้องดำเนินการให้สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศที่ กธ. 19/2561
 

(2) แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร โดยบริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศที่ กธ. 19/2561 
 

(3) แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด รวมถึงมีการจัดทำบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หากต้องมีการดำเนินการเพื่อคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล [email protected] หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 อาจนำไปสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต”