ครม.ไฟเขียว ‘พรอนงค์ บุษราตระกูล’ นั่งเก้าอี้ ‘เลขาธิการก.ล.ต.’ คนใหม่

ครม.ไฟเขียว ‘พรอนงค์ บุษราตระกูล’ นั่งเก้าอี้ ‘เลขาธิการก.ล.ต.’ คนใหม่

ครม.ไฟเขียว "พรอนงค์ บุษราตระกูล" อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งเก้าอี้ ‘เลขาธิการก.ล.ต.’ คนใหม่

นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นาง พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่

สำหรับประวัติของ แต่งตั้ง นาง พรอนงค์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร

 

ส่วนประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่เคยดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสองวาระ คือ 8 เมษายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2564

 

 

          

 

สำหรับด้านการศึกษา

  • 2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย
  • CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) ปี 2545 สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา
  • 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2534 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ ระบบ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา
  • 2532 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการเชิงปริมาณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย