ธอส.ช่วยลูกหนี้ NPL เลือกผ่อนตามกำลังได้นาน 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

ธอส.ช่วยลูกหนี้ NPL เลือกผ่อนตามกำลังได้นาน 2 ปี ลงทะเบียนด่วน

ธอส. ขยายเวลาลงทะเบียนมาตรการที่ 23 [M23] อีก 6 เดือน ถึง ธ.ค. 2566 ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL ให้ผ่อนตามความสามารถต่อเนื่องนานสูงสุด 2 ปีเต็ม ลงทะเบียนรับมาตรการตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนมาตรการ 23 [M23] : สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

โดยให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้อีก 6 เดือน 

หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม2566 จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยลูกค้าที่เข้าร่วม M23 สามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ประกอบด้วย 

1. แนวทางที่ 1 : ผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก, เดือนที่ 7-12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท, เดือนที่ 13-18 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 19-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส.ในปัจจุบันเท่ากับ 6.90% ต่อปี) (กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ) 

2. แนวทางที่ 2 : ผ่อนชำระเริ่มต้น 1,500 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก, เดือนที่ 10-14 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท, เดือนที่ 15-19 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 20-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท (กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ) 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วม M23 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ พร้อมทั้ง Upload เอกสารให้ธนาคารพิจารณา ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2566

โดยต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง เป็นต้น กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ตโฟน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์