โค้งสุดท้ายยื่นภาษี! อัปเดต 9 รายได้ใดบ้างได้ยกเว้นภาษี

โค้งสุดท้ายยื่นภาษี! อัปเดต 9 รายได้ใดบ้างได้ยกเว้นภาษี

โค้งสุดท้ายของการยื่นภาษีปี 65 โดยกำหนดวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เราสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 มาทบทวนกันอีกครั้งว่า รายได้ใดบ้างได้ยกเว้นภาษี

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 หรือ "ยื่นภาษีปี 65" แล้ว โดยกำหนดวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เราสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

โดยผู้ยื่นภาษีต้องรีบตระเตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลรายได้ตลอดทั้งปีให้ครบ เพื่อใช้ยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ลืมติดตามข่าวสารของกรมสรรพากรด้วย เพราะจะมีประกาศต่างๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการยื่นภาษีของตนเอง

โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องของเงินสนับสนุน และประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนได้รับจากภาครัฐเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่

- โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
- โครงการทัวร์เที่ยวไทย
- โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และระยะที่ 5
- โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ ระยะที่ 4 และระยะที่ 5
- โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และระยะที่ 3
- โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

โดยกำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีรายได้ได้รับเป็นเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใด และค่าตอบแทนจากภาครัฐต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี
 
1.เงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าที่พัก
เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ค่าสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ค่ารถเช่าหรือเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ลักษณะนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

2.ประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย ลักษณะนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

3.ประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ลักษณะนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

4.ประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5

5.ประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

6.ประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ลักษณะนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

7.ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่เสี่ยงภัยที่ปฏิบัติงานเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

8.ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

9.ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาล ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
 
 

สรุป

​เงินสนับสนุนที่ภาครัฐให้แก่ผู้มีรายได้ทั้ง 9 ช่องทางนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ.2565 เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากร หรือยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 นี้เท่านั้น

 

----------------------------------
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม คลิกที่นี่
Source : Inflow Accounting