อัปเดต! สิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” ปี 2566

อัปเดต! สิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” ปี 2566

ผู้ประกันตนต้องอัปเดต! สิทธิประกันสังคม ปี 2566 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ช่วงนี้เป็นเวลาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องยื่นภาษี โดยสามารถนำยอดเงินสมทบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนได้จ่ายไว้มาลดหน่อยภาษีได้ แยกตามประเภทผู้ประกันตนคือ​

- ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดหย่อนได้สูงสุด 6,300 บาท (จากปกติ 9,000 บาท) เนื่องจากมีการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมในเดือน พ.ค.-ก.ค. และเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65

- ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดหย่อนได้สูงสุด 3,585 บาท เนื่องจากมีการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมในเดือน พ.ค.-ก.ค. และเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 644-2,760 บาท เนื่องจากมีการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. 65

นอกจากนี้ในปี 2566 นี้ ประกันสังคมยังมอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 อีก คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะมีอะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้  

  • โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้ฟรี ในสถานประกอบการนำร่อง 7 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 1) สมุทรปราการ 2) ชลบุรี 3) นนทบุรี 4) ปทุมธานี 5) ระยอง 6) พระนครศรีอยุธยา 7) สมุทรสาคร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพ จัดบริการและป้องกันโรคในสถานประกอบการ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2. แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่งสูง ปานกลาง น้อย​​
​3. โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน ติดตามระบบผล Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม
​4. ตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยง (หลัง)

  • เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด

ในส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัดนั้น ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรง ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 

โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ดังนี้

1.โรคมะเร็งเต้านม
​2.ก้อนเนื้อที่มดลูก
​3.โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี
​4.โรคหลอดเลือดสมอง
​5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาเพื่อเข้ารับการผ่าตัด 5 โรคดังกล่าว ได้ที่สถานพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งที่ทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม​ ​

  • โครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 วงเงินโครงการไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารเดิม

ทั้งนี้ มีวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท กล่าวคือต้องมีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งวงเงินการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามการพิจารณาและดุลยพินิจของธนาคาร
โดยคุณสมบัตู้ขอสินเชื้อ จะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน ม.33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ประกันตนขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เว็บไซต์ โดยคลิก ที่เมนู เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก และเลือก "หนังสือรับรองโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน"

2. ผู้ประกันตนยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมเอกสารเบื้องต้น ประกอบด้วย

- หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนออกโดยสำนักงานประกันสังคม
- เอกสารขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และระเบียบธนาคาร

3. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณากับผู้ประกันตนโดยตรง

อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินที่ได้อนุมัติโครงการ

  • ยังให้สิทธิคุ้มครองโควิด19 ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ

เนื่องจากตอนนี้โควิด19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ทางประกันสังคมจึงยังให้สิทธิคุ้มครองผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ โดยมีหลักเกณฑ์การรับสิทธิแยกตามประเภทผู้ประกันตนดังนี้ 

1. ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

2. ผู้ประกันตน ม.38 และ ม.41 ได้รับสิทธิคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

สรุป

ดังนั้น ผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขตรงกับสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการขึ้น สามารถเข้ารับบริการได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมทั้งหมด ได้ที่ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยโครงการต่างๆ ที่สำนักงานประกันสังคมจัดขึ้นในปี 2566 ถือเป็นของขวัญที่มอบให้กับผู้ประกันตน เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนทุกคนมีพลังกายและพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆ เข้ามาก็ตาม

----------------------------------
Source : Inflow Accounting
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม คลิกที่นี่