กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายตรงผ่านแอปเป๋าตังได้เริ่ม 7 ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายตรงผ่านแอปเป๋าตังได้เริ่ม 7 ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นำร่อง 6 โรงพยาบาล เริ่ม 7 ธ.ค. 65

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งได้พัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลโดยนำแอปพลิเคชัน (Application) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

กรมบัญชีกลาง เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก จึงได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว ลดการรอคิวในการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงินของสถานพยาบาล

โดยจะดำเนินการเป็น โครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการ จำนวน 6 แห่ง คือ 

1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

3. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

5. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

6. โรงพยาบาลสระบุรี โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศต่อไป 

“กรมบัญชีกลางยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยนำเทคโนโลยี Mobile Application มาเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย”

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยขยายขอบเขตการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ให้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล หรือTelemedicine รองรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 เพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล และการให้บริการที่เป็นเลิศ และยกระดับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้มีความทันสมัย และมีการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในทางระบบสารสนเทศ หากประสงค์จะเข้าเป็นสถานพยาบาลนำร่องเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลนำร่อง และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) เพื่อให้ผู้มีสิทธิ และสถานพยาบาลถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1465 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์