ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ”

ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ”

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับตำแหน่ง “ผู้จัดการ” อายุไม่เกิน 58 ปี เคยบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดองค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านต่อปี หรือสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 แสนล้าน ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ย.นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส.

ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องมีความรอบรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชุมชน มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมทั้ง พัฒนาและนำองค์กรไปในทิศทาง และเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 16 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.baac.or.th

และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือมอบให้ตัวแทนที่มีหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดส่งเอกสารแทน ตามสถานที่ข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2558-6555 ต่อ 8330 หรือ 8334

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์