TDO ร่วมมือ NIDA ปั้นหลักสูตร ‘อบรมสินทรัพย์ดิจิทัล’ยกระดับมาตรฐานวงการ

TDO ร่วมมือ NIDA ปั้นหลักสูตร ‘อบรมสินทรัพย์ดิจิทัล’ยกระดับมาตรฐานวงการ

TDO ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ NIDA พัฒนาวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ภายใต้ระยะเวลา 3 ปี เล็งจัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยกระดับมาตรฐานวงการ และต่อยอดความร่วมมือไปยังการวิจัย สัมมนาต่างๆ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยลงนามกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ 360 องศา ทั้งอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งหารือแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการด้วยการจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล 

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ (NIDA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

นอกจากนี้ ทาง TDO ยังได้หารือกับ NIDA ถึงแนวทางความร่วมมือจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย โดยเรื่องนี้ทาง TDO มีแนวคิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาง NIDA ที่มีแนวคิดจะพัฒนาด้านนี้เช่นกัน 

 

ดังนั้น การลงนามในครั้งนี้จึงมีโอกาสต่อยอดไปสู่ความร่วมมือที่หลากหลายขึ้น และจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามกับ TDO ในครั้งนี้ จะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการจำนวนมาก เช่น 

- ความร่วมมือในการจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายต่างๆ ตลอดจนความรู้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ความร่วมมือด้านงานวิจัย และงานวิชาการ อาทิ การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คู่มือสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

- ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและรับรอง

- ความร่วมมือด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ การศึกษาดูงาน การเข้าฝึกงานการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ และวิชาการค้นคว้าอิสระ

 

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะสามารถร่วมพัฒนาองค์ความรู้ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ รวมถึงนักลงทุน และภาคธุรกิจ ในวงกว้าง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์