รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 19 กันยายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 19 กันยายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2830-2950 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2450-2500 ข้าวขาว 5% 2050 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 2050

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 19 กันยายน 2566