ก.ล.ต. เปิด’ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้’ ช่วยดูแล หลัง STARK ถูก Call Default 2 รุ่น

ก.ล.ต. เปิด’ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้’ ช่วยดูแล หลัง STARK ถูก Call Default 2 รุ่น

ก.ล.ต. เปิดให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์ฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.66 

ตามที่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) จำนวน 2 รุ่น (มูลค่ารวม 2,241 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) มูลค่าคงค้าง 1,291.50 ล้านบาท  โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2567 (STARK249A) มูลค่าคงค้าง 949.50 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การมีมติเรียกให้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นข้างต้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน กรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการส่งหนังสือแจ้งให้ STARK ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถชำระได้ จะทำให้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น (มูลค่าคงค้างรวม 6,957.40 ล้านบาท) เกิดการผิดนัดด้วย(cross default) ดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) มูลค่าคงค้าง 1,701.10 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) มูลค่าคงค้าง 1,322 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(3) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2567 (STARK242A) มูลค่าคงค้าง 3,934.30 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้