ตลท. เพิกถอนหุ้น TSF และเปิดเทรดส่งท้าย 12 - 20 มิ.ย. นี้

ตลท. เพิกถอนหุ้น TSF  และเปิดเทรดส่งท้าย 12 - 20 มิ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ของ TSF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราววันที่ 12 - 20 มิ.ย. 2566 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เหตุไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว เปิดให้ซื้อขายหุ้นในวันที่ 12 - 20 มิ.ย .2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ TSF ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 12 มิถุนายน 2566) หากในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นและเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ TSF จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ TSF มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี,ผู้ถือหุ้นรายใหญ่,คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์