ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 66

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 66

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค.นี้ ให้ปรับลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างลง 15% ในปีภาษี 2566 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มี.ค.2566 ให้ปรับลดอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปีภาษีลง 15% โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 66

ทั้งนี้ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้  

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 1  และ  2

4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 66


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์