THCOM - GULF ซื้อ THCOM ที่ราคา 9.92 บาท (8 พ.ย. 2565)

THCOM - GULF ซื้อ THCOM ที่ราคา 9.92 บาท (8 พ.ย. 2565)

GULF เข้าซื้อหุ้น 41% ของ THCOM จาก INTUCH ที่ราคา 9.92 บาท/หุ้น ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับราคาตลาด แต่เราเชื่อว่า GULF จะซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH สำเร็จ เพราะ GULF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH

ส่วนหุ้นที่เหลืออีก 59% ที่บริษัทต้องทำ tender offer อาจจะยากเพราะราคาเสนอซื้อค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาหุ้น THCOM อยู่สูงกว่าราคาเป้าหมายของเราที่ 8.50 บาท และสูงกว่าราคาที่ GULF เข้าไปซื้อที่ 9.92 บาท ดังนั้น เราจึงปรับลดคำแนะนำหุ้น THCOM จากถือเป็นขาย

 

GULF จะเข้าซื้อหุ้น 41% ใน THCOM จาก INTUCH ที่ราคา 9.92 บาท/หุ้น 

GULF แจ้ง SET ว่าคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น 41% ใน THCOM จาก INTUCH ที่ราคา 9.92 บาท/หุ้น โดยขั้นตอนต่อไปคือรอให้คณะกรรมการของ INTUCH อนุมัติดีลนี้ ซึ่งหลังจากขั้นตอนแรกคือการซื้อหุ้น 41% ใน THCOM จาก INTUCH ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว GULF จะต้องทำ mandatory tender offer เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ของ THCOM เนื่องจากบริษัทเข้าถือหุ้นเกิน 25% ใน THCOM โดยราคาที่เสนอซื้อจะเป็นราคาเดียวกับที่ซื้อจาก INTUCH ที่ 9.92 บาท/หุ้น   

 

 

 

ถึงที่สุดแล้ว GULF อาจจะถือหุ้นเพียง 41% ใน THCOM 

ราคาหุ้นที่ GULF เสนอซื้อหุ้น 41% ใน THCOM จาก INTUCH ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ที่ 12.30 บาทอยู่ 19% แต่แม้ว่าราคาเสนอซื้อจาก INTUCH จะต่ำเมื่อเทียบกับราคาตลาดของ THCOM เรายังคาดว่า GULF จะซื้อหุ้น 41% ใน THCOM จาก INTUCH ได้สำเร็จเนื่องจาก GULF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH ซึ่งถือหุ้นอยู่ 40.3% ดังนั้น เราจึงคิดว่าประเด็นนี้จะกดดันราคาหุ้น THCOM แต่อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือไม่ง่ายเพราะราคาเสนอซื้อต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้น THCOM ดังนั้น ถึงที่สุดแล้ว GULF อาจจะถือหุ้นเพียง 41% ใน THCOM เท่านั้น ทั้งนี้ ราคา 9.92 บาท/หุ้นที่ GULF เข้าไปซื้อเท่ากับ BV ของ THCOM เมื่อสิ้นงวด 2Q22

 

ปรับลดคำแนะนำจาก ถือ เป็น ขาย และคงราคาเป้าหมายที่ 8.50 บาท

เนื่องจากราคาหุ้นของ THCOM สูงกว่าราคาเป้าหมายของเราที่ 8.50 บาท และสูงกว่าราคาที่ GULF เสนอซื้อที่ 9.92 บาท อย่างมาก ดังนั้น เราจึงปรับลดคำแนะนำจากถือเป็นขาย โดยเราจะกลับมาทบทวนประมาณการ และคำแนะนำของเราอีกครั้งเมื่อเราได้ทราบแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนของ THCOM หลังจากที่ GULF เข้ามากุมอำนาจบริหารแล้ว