กรมบัญชีกลางส่งหนังสือเวียนเร่งส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 66

กรมบัญชีกลางส่งหนังสือเวียนเร่งส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 66

กรมบัญชีกลางส่งหนังสือเวียนเร่งส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 65 เป็นไปตามเป้าหมาย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 93% การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า 98% การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 75% และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน 100%

โดยกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเร่งรัด และสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 2,932,563 ล้านบาท คิดเป็น 94.60% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,100,000 ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 2,516,573 ล้านบาท คิดเป็น 99.25% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,535,681 ล้านบาท รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 415,989 ล้านบาท คิดเป็น 73.72% ของวงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง 564,318 ล้านบาท

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 213,677 ล้านบาท คิดเป็น 90.20% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 236,883 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับปี 2565 ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะทำงานเฉพาะกิจในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2566 เพื่อให้การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์