ม.กรุงเทพดัน “ปทุมธานี” เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ม.กรุงเทพดัน “ปทุมธานี” เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลักดันภารกิจ 4 ด้าน สนับสนุน “ปทุมธานี” ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

นายภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยในโอกาสให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินกระบวนการระดมความคิดเห็นและความเหมาะสมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้จังหวัดปทุมธานี ในการใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการและฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

ภายใต้การพัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก

3.พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ  และ

4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2580) 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลสำคัญมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทำงานจริงในอนาคต