กรมชลฯ พร้อมรับมือเอลนีโญ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ

กรมชลฯ พร้อมรับมือเอลนีโญ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำในพื้นที่ชลประทานแบบประณีต เตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญ เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อน และแหล่งน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) ได้ประกาศเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ และคาดว่าจะกินระยะเวลายาวนานไปจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่มีการใช้น้ำในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วย นั้น

 

กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนรับมือ ด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ไว้ให้ได้มากที่สุด การบริหารจัดการน้ำฝนผ่านระบบคลองชลประทานแทนการระบายน้ำจากเขื่อน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำรวมทั้งให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด

 

 

กรมชลฯ พร้อมรับมือเอลนีโญ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ กรมชลฯ พร้อมรับมือเอลนีโญ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ

 

 

เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ให้ทยอยปลูกพืชเมื่อมีฝนตกในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหาย สำหรับพื้นที่ ที่มีการเพาะปลูกแล้ว จะดำเนินการส่งน้ำตามรอบเวรของแต่ละพื้นที่

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้คอยช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงหรือบ่อบาดาล มาช่วยเสริมในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอีกด้วย

 ที่สำคัญได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) กำหนด เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชน และเกษตรกรให้ได้มากที่สุด จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์