การบินไทยจับมือบางจาก พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

การบินไทยจับมือบางจาก พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

เพื่อดำเนินการศึกษาด้านเทคนิคในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน : Sustainable Aviation Fuel (SAF) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero   
 

อีกทั้ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การผสานความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของบริษัท บางจาก ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และประชาชนโดยในปี 2565 บางจาก ได้ตั้งบริษัทเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันใช้แล้ว (Sustainable AviationFuel – SAF) เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ตามแผนงาน BCP 316 NET

การบินไทยจับมือบางจาก พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์