สมาคมธนาคารไทย เร่งเครื่องเปลี่ยนผ่าน สู่ “โลกการเงินสีเขียว”

สมาคมธนาคารไทย เร่งเครื่องเปลี่ยนผ่าน  สู่  “โลกการเงินสีเขียว”

โค้ด---ภาคการเงิน “ต้องปรับตัว” ไปสู่ ทิศทางของการเป็น “ธนาคารสีเขียว”มากขึ้น เพราะภาคการเงิน ภาคการธนาคารมีความเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนจากทั่วโลก

ภาคการเงิน” คือองค์ประกอบที่สำคัญของการทำธุรกิจ ดังนั้นในโลกแห่ง Go Green ภาคการเงินก็ต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกของการเงินสีเขียวด้วยเช่นกัน 

ผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การปรับตัวของภาคธนาคารไทย ไปสู่ “โลกการเงินสีเขียว” คือหนึ่งในเป้าหมายของ “สมาคมธนาคารไทย” ที่กำลังขับเคลื่อนไป ภายใต้แผนระยะ 3ปีของธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงินเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ 4 Themes สำคัญ คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่สมาคมธนาคารไทยต้องมีส่วนในการผลักดันให้ภาคธุรกิจปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ Green economy และ BCG economy อย่างเหมาะสม 

“การสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืน หมายถึงการดำเนินงานของธนาคารเอง และการมีส่วนผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนคำนึงถึงหลักการ ESG หรือการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม”

ที่ผ่านมา ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ เพื่อสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ การมีธรรมาภิบาล (Governance) ที่ต้องมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

อีกทั้ง ภาคธนาคารไทย ต้องมียุทธศาสตร์ (Strategy) ที่บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ และกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น ฯลฯ

“ เชื่อว่า การกำหนดมาตรฐาน การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Taxonomy ที่ชัดเจน จะเป็นตัว “กระตุ้น” และเร่งการตระหนักรู้ แบบที่มีต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม”

ฉะนั้น ภาคการเงิน “ต้องปรับตัว” ไปสู่ ทิศทางของการเป็น “ธนาคารสีเขียว” มากขึ้น เพราะภาคการเงิน ภาคการธนาคารมีความเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนจากทั่วโลก ทั้งการออกมาระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ตราสารทุนประเภทต่างๆ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ภาคการเงินตอบโจทย์ และก้าวสู่ Climate Change และไปสู่ Net Zero ให้ได้!!