การประชุม UN Water Conference ตอบโจทย์การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การประชุม UN Water Conference ตอบโจทย์การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่า ผู้คนประมาณ 3.6 พันล้านคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้น้ําเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการอย่างน้อยหนึ่งเดือนทุกปี ข้อมูลจาก Global Commission on the Economics of Water ซึ่งเปิดตัวในการประชุมประจําปีของ World Economic Forum ในปี 2022

Key point 

  • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตน้ําทั่วโลก
  • 5 ธีมที่สนับสนุน SDG 6 Global Acceleration Framework
  • ความมั่นคงทางน้ําเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ
  • วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงน้ําและอาหาร

จะรายงานเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเกมในการสร้างมูลค่าและจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมระบบน้ำทั่วโลกของเราอยู่ในภาวะวิกฤต แม้ว่าน้ำที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลจะเป็นสิทธิมนุษยชน แต่ผู้คนหลายพันล้านคนก็ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจําเป็นเหล่านี้ได้ตลอดชีวิต ตามรายงานของสหประชาชาติ

การประชุมทางน้ำ UN 2023 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี อาจเป็นช่วงเวลาแห่งลุ่มน้ําสําหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 6 รับรองการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสําหรับทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่สําคัญซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 17 เป้าหมายขึ้นอยู่กับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพ อาหาร ความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษา การดํารงชีวิต อุตสาหกรรม สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่การประชุม UN Water Conference ครั้งแรกจัดขึ้นที่อาร์เจนตินาในปี 1977 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 8 พันล้านคน และความต้องการน้ำก็พุ่งสูงขึ้น การประชุมทางน้ําของสหประชาชาติปี 2023 เป็นงานน้ําที่สําคัญที่สุดในชั่วอายุคน นอกจากนี้ยังเป็นจุดกึ่งกลางของทศวรรษสากลสําหรับการดําเนินการ “น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันน้ำโลก  เพื่อช่วยให้ให้ความสําคัญกับน้ำมากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตน้ำทั่วโลกและตัดสินใจในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่ตกลงกันในระดับสากล และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงเกมสําหรับวิกฤตการณ์หลายแง่มุมของ "น้ำมากเกินไป" เช่น พายุและน้ำท่วม "น้ำน้อยเกินไป" เช่น ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา และ "น้ำสกปรกเกินไป" เช่น น้ำเน่าเสีย

5 ธีมที่สนับสนุน SDG 6 Global Acceleration Framework

1.น้ำเพื่อสุขภาพ: การเข้าถึง 'ล้าง' (น้ำทั่วโลก สุขาภิบาล และสุขอนามัย) รวมถึงสิทธิมนุษยชนต่อน้ำดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย

2.น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประเมินมูลค่าน้ำ จุดเชื่อมต่อ water energy food และการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองที่ยั่งยืน

3.น้ำเพื่อสภาพภูมิอากาศ ความยืดหยุ่น และสิ่งแวดล้อม: แหล่งที่มาของทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ ความยืดหยุ่น และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

4.น้ำเพื่อความร่วมมือ: ความร่วมมือทางน้ำข้ามพรมแดนและระหว่างประเทศ ความร่วมมือข้ามภาคส่วน และน้ําในวาระปี 2030

5.Water Action Decade: เร่งดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ Decade for Action รวมถึงผ่านแผนปฏิบัติการของเลขาธิการสหประชาชาติ

ความมั่นคงทางน้ำเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 เมื่อการประชุม Water Conference ครั้งล่าสุดเกิดขึ้น โลกได้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีน้ําให้ และคุณภาพและอุปทานสามารถคาดการณ์ได้ ทําให้เราเลี้ยงดูครอบครัว สร้างเมืองและโรงงาน ป้องกันการแพร่กระจายของโรค เพิ่มผลผลิตของฟาร์ม และนําที่ดินมาเพาะปลูกมากขึ้น

แต่ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าสหประชาชาติจะสูงถึง 8.5 พันล้านคนภายในปี 2573 ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หมายความว่าความต้องการทรัพยากรน้ำของนั้นมากกว่า 50 ปีที่แล้ว วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงน้ำและอาหาร ตกอยู่ในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกที่มนุษยชาติต้องเผชิญในทศวรรษหน้า ในรายงานความเสี่ยงทั่วโลกของ World Economic Forum ปี 2023 มันอ้างถึงการประมาณการของสหประชาชาติหนึ่งรายการที่ทําให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์น้ําและอุปทานอยู่ที่ 40% ภายในปี 2573 โดยมี "อุปสงค์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากและไม่เท่ากัน" 

การใช้ทรัพยากรที่สําคัญนี้ในทางที่ผิด น้ำก็หายากขึ้น มีมลพิษมากขึ้น และโต้แย้งในอัตราและขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน และในขณะที่ภาวะโลกร้อนยังคงมีผลบังคับใช้ สภาพอากาศปกติก็กลายเป็นอดีต ทําให้วิกฤตการณ์น้ำของเรารุนแรงขึ้น โดยบางภูมิภาคได้รับผลกระทบมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ สภาพลมและปริมาณน้ำฝนรุนแรงและคาดเดาได้ยากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลต่อความพร้อมและการจ่ายน้ํา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประมาณการว่าผู้คน 3.6 พันล้านคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้น้ําเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนทุกปี และคาดการณ์ว่าผู้คน 5 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติ จะต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันภายในปี 2593

แต่นี่ไม่ใช่แค่การดื่มน้ำล้าง หรือรดน้ำพืชให้เพียงพอเท่านั้น เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วบางครั้งนําน้ำมากเกินไปในคราวเดียว น้ำท่วม พายุเฮอริเคน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำอื่นๆ คร่าชีวิตและทําลายบ้านเรือน การดํารงชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน UN Water เพื่อที่จะจัดการระบบน้ำได้อย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต