“เอ็กโก กรุ๊ป” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานครบวงจร สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“เอ็กโก กรุ๊ป” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานครบวงจร สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“เอ็กโก กรุ๊ป” ถือเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า และพลังงานครบวงจรจนปัจจุบันมีอายุครบ 30 ปี ถือว่ามีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่

"เอ็กโก กรุ๊ป" จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความตั้งใจที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคต หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทำธุรกิจ เพราะมีความเชื่อเรื่อง “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางดี” ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน สอดรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“เอ็กโก กรุ๊ป” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานครบวงจร สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของทิศทางพลังงานโลก ในปัจจุบัน และประเทศไทย ได้ประกาศในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 เอ็กโก กรุ๊ป จึงปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้า และพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัย 5 ด้าน หรือ 4D+1E ได้แก่ Decarbonization, Digitalization, Decentralization, Deregulation และ Electrification ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงปรับตัว และเร่งขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้านโดยกำหนดเป้าหมายระยะยาว คือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการกำหนดเป้าหมายระยะกลาง เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ 10% ภายในปี 2573

เอ็กโก กรุ๊ป ได้มุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็น Core Business ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ำ และปลายน้ำแบบครบวงจร ภายใต้แผนกลยุทธ์ 4I คือ 1. Invest ลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตยั่งยืน 2. Increase เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเงิน 3. Improve ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ 4. Innovate ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รวมทั้งธุรกิจ Smart Energy Solution ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน “เพียร์ พาวเวอร์” และการร่วมกับพันธมิตรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ศึกษาพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน (Hydrogen to Power) รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทกริด รองรับยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และแบตเตอรี่ การพัฒนาสถานีไฟฟ้า และระบบส่งให้รองรับการเข้ามาของพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 

 

ส่วนการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social and Government) ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ ที่เข้าไปดำเนินกิจการ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงาน และกระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่าน “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยเน้นกลุ่มเยาวชน และครูมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่โรงเรียนน้อง” และการจัดทำ “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” เป็นต้น นอกจากนั้น เอ็กโก กรุ๊ป ยังร่วมบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือสังคม ควบคู่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านการดำเนินงานของ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” มากว่า 20 ปี

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นของ เอ็กโก กรุ๊ป ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน จึงได้จัดงาน “EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway… ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน" ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์