เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

จะดีสักแค่ไหน!!! หาก ใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565  ทุกคนจะได้สัมผัสกิจกรรม การเล่นอย่างยั่งยืน "Planet Kids" ในงาน “Sustainable Expo 2022”หรือ “SX2022” ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” 

ยุค VUCAWorld หรือยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเคลือ (Ambiguity)การเตรียมพร้อมทุกชีวิตมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

“การเล่น” เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

รวมทั้งทำให้ได้ประสบการณ์ตรงที่นอกจากความสนุกสนาน เพลิดเพลินที่เด็กๆ จะได้รับแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต ทดลอง รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ปัญหา และค้นพบตนเอง ซึ่งการเล่นสามารถเชื่อมโยงระหว่างตัวเด็กกับสังคม สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความรักความผูกผันที่ดีในครอบครัวผ่านการเล่น

 

  • "Planet Kids" สนามเด็กเล่นความยั่งยืน เสริมพัฒนาเด็กรอบด้าน

ฉะนั้น “การเล่น” ไม่ว่าจะการเล่นในร่ม หรือกิจกรรมกลางแจ้งเช่น วิ่ง ปีนป่าย ในสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ล้วนช่วยให้สุขภาพแข็งแรงพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อช่วยฝึกสมาธิและการกำกับตัวเองของเด็กได้ดี และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื้อต่อต้าน ติดจอ ติดโทรศัพท์

ฝึกการรู้จักการรอคอย การทำตามกฎกติกา การเจรจาต่อรอง นำไปสู่การพัฒนาทักษะสมองขั้นสูง EF (Executive Function) ที่มีความจำเป็นอย่างมากในเด็กศตวรรษที่ 21

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

ด้วยคุณประโยชน์มากมายของการเล่น ในงาน“Sustainable Expo 2022”หรือ “SX2022” การร่วมมือขององค์กรด้านความยั่งยืน ในปี 2565 นับเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 

โดยกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565 ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

"Planet Kids"1 ใน 7 โซนที่จะนำเสนอสนามเด็กเล่น Sustainable Development Goals : SDGs ให้ผู้เยี่ยมชมรุ่นเยาว์ได้ค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายระดับโลกอย่างสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนาน และให้ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ Sustainable Development Goals : SDGs ของสหประชาชาติ

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

 

  • สนใจเข้าร่วมงาน“SX2022” ได้ตั้งแต่26 ก.ย. - 2 ต.ค. นี้

กิจกรรมสนุกๆ ในโซนดังกล่าวอัดแน่นไปด้วยความรู้ ประสบการณ์จริงที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ทำลายโลกกลมๆ ใบนี้ไม่ว่าจะเป็น 

“การแยกขยะเพื่อโลก” นำเสนอโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) ริเริ่ม โครงการเก็บกลับ-รีไซคิล โดยมีเป้าหมายรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้น ง่ายต่อการรีไซเคิล และให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อปมากมาย

ต่อด้วย"ห้องเรียนธรรมชาติ" ที่ได้ 3 หน่วยงาน มูลนิธิพัชรสุชาคชานุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิผืนป่าในใจเรา FOREST IN OUR HEARTS FOUNDATION ร่วมนำเสนอพลังเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูเเลรักษา ทำนุบำรุงต้นไม้ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.

อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจากองค์กรต่างๆ อย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ NFT for Kids การแลกเปลี่ยน หรือการสร้าง NFT ไม่ว่าจะผ่านเกม รูปภาพ ภาพวาด วีดีโอ เพลง หรืออื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งกำลังฮิตอย่างมากในกลุ่มของเยาวชน และ Chess Kids Club เป็นต้น

น้องๆเยาวชน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม การเล่นหลากหลายรูปแบบ ที่แต่ละองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้นำมาเสนอ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความสนุกสนาน สนใจเข้าร่วมงาน“SX2022” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sustainabilityexpo.com/2022/home.php

เริ่มแล้ว! Planet Kids “เล่น” อย่างยั่งยืนในงาน SX2022 ตั้งแต่26 ก.ย.-2ต.ค.