9 มิ.ย. Develop Your Business Networking Skills for Sustaina

9 มิ.ย. Develop Your Business Networking Skills for Sustaina

พัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี และต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

Develop Your Business Networking Skills for Sustainability Organization

-ความสำคัญและคุณค่าของเครือข่าย
-กลยุทธ์การบริหาร และ การสร้างสายสัมพันธ์กับเครือข่าย
-เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
-ปัญหา อุปสรรคของการบริหารเครือข่าย
-ข้อควรคำนึง และข้อควรระวังในการทำงานร่วมกัน
-การสร้างเครือข่ายให้ยั่งยืน
-ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารเครือข่าย
-การพัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายทางสังคม ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน : กรณีศึกษา โมเดล CSR พอเพียง กับองค์กรต่างๆ

บรรยายโดย
รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 75% เวิร์คช็อป 15% ถาม-ตอบ 10%
9 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
อัตรา 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10% โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903


ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.facebook.com/Panyaturakij
ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/06.09-Networking/Outline.pdf
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)