BCG บูรณาการเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

BCG บูรณาการเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม International Academic Forum และ APEC Media Focus Group ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “APEC and Business Sustainability” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การเสวนาเริ่มด้วยสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยที่มีส่วนช่วยบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสถาบันในทุกระดับ อันช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ 

“ธานี ทองภักดี” ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคประจำปี 2565 (APEC SOM Chair 2022) เน้นย้ำในปาฐกถาพิเศษ ประโยชน์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน มาสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 ในระยะยาว

“งานเสวนาช่วงแรกภายใต้หัวข้อ “BCG Economy in Thailand and Business Sustainability” มีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้เริ่มขึ้นโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจในภาคส่วน อาทิ เกษตรกรรม การแพทย์ และเคมีภัณฑ์ 

ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงการบูรณาการโมเดล BCG ในด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งรวมถึงโทรเวชกรรม และแนะนำโครงการ Nan Sandbox ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชในจังหวัดน่านไปสู่ส่วนประกอบที่สำคัญของยารักษาโรค

การเสวนาในช่วงแรกดำเนินต่อเนื่องด้วยการเล่าถึงความพยายามของเอเปคในประเด็นความยั่งยืนโดยนางสาวปฤนัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทของไทย ซึ่งพบว่าประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศและจากเขตเศรษกิจของเอเปค 

 

BCG บูรณาการเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน

"กลอยตา ณ ถลาง" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าถึงคำมั่นประกาศของบริษัท เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2573

งานเสวนาในช่วงที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Sufficiency Economy and Innovation for Sustainable Future” รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการ โดยจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เล่าถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย 

รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการปลูกฝังแนวคิดในเรื่องความยั่งยืนในนักเรียน ส่วน รศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ส่งเสริมนวัตกรรมในเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ

นับเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรับรู้เรื่องเอเปคให้กับนักเรียนนักศึกษา นักวิชาการ คณะทูต และภาคเอกชน ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นในช่วง 3-4 เดือนก่อนการประชุมผู้นำเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้