บขส. ย้ำสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางเดือนละ 750 บาท

บขส. ย้ำสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางเดือนละ 750 บาท

บขส. ย้ำประชาชนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท ขณะที่ลูกค้าพันธมิตร 5 หน่วยงาน รับส่วนลด 10% หนุนประชาชนเดินทาง - ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง

นายอรรถวิท รักจำรูญ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ตามสิทธิ์ต่างๆ ที่ประชาชนมี และสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ ได้นั้น บขส. จึงขอย้ำว่า ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยประชาชนสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้สิทธิ์เดินทางกับ รถโดยสาร บขส. มีดังนี้

1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น

2.ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น

3.เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง

4.ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

6.ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

บขส. ย้ำสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางเดือนละ 750 บาท

นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. ยังให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.), และ บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม 

โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้

1.ผู้ใช้สิทธิ์ โปรดแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์

2.ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

3.สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ

4.โดยสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ

5.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บขส. ย้ำสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางเดือนละ 750 บาท