'สุริยะ' ขีดเส้นนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง มี.ค.2569

'สุริยะ' ขีดเส้นนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง มี.ค.2569

“สุริยะ” ขีดเส้นนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายภายใน มี.ค.2569 หลังสั่ง สนข.เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม ให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2568 หวังกระตุ้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า - ลดค่าใช้จ่ายประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2567 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่ผ่านมา และผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ จะเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายในเดือนมี.ค.2569 ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก มีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยั่งยืน เพื่อความอุดมสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

\'สุริยะ\' ขีดเส้นนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง มี.ค.2569

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผลักดันร่าง พ.ร.บ.  ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว โดยให้ สนข. เร่งรัดการเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในปี 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเร่งรัดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาและการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมถึงการส่งเสริม และอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนลดข้อจำกัดจากสัญญาสัมปทานเดิม

\'สุริยะ\' ขีดเส้นนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง มี.ค.2569

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนข. กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจาก พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม

สำหรับร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ประกอบด้วย 7 หมวด และบทเฉพาะกาล (45 มาตรา) ดังนี้

การกำหนดคำนิยาม (มาตรา 1 - 4)

- หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (มาตรา 5 - 13)

- หมวด 2 การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (มาตรา 14 - 23)

- หมวด 3 การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (มาตรา 24)

- หมวด 4 อัตราค่าโดยสารร่วม (มาตรา 25 - 28)

- หมวด 5 กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม (มาตรา 29 - 34)

- หมวด 6 การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 35 - 36)

- หมวด 7 โทษทางปกครอง (มาตรา 37 - 40)

- บทเฉพาะกาล (มาตรา 41 - 45)

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์