เปิดรายจ่าย ‘งบประมาณปี 2568’ 20 กระทรวง หน่วยงานไหนได้งบประมาณมากสุด

เปิดรายจ่าย ‘งบประมาณปี 2568’  20 กระทรวง หน่วยงานไหนได้งบประมาณมากสุด

เปิดรายละเอียด "งบประมาณปี 2568" 19 กระทรวง 1 หน่วยงาน หลัง ครม.เห็นชอบ รายละเอียดทั้งหมด คลังได้งบประมาณเพิ่มสูงสุดกว่า 6.3 หมื่นล้าน ส่วนมหาดไทยถูกตัดงบประมาณกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท   

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน  3,752,700 ล้านบาท ขาดดุลงบประมาณปี 2568 ประมาณ 8.6 แสนล้านบาทเศษ โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่มีวงเงินงบประมาณ 3,480,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.84%  

แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ 2,704,574 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 908,223 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 150,100 ล้านบาท

โดยมีหลายกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายกระทรวงเรียงจากมากไปน้อยดังนี้

1.กระทรวงการคลัง 390,314  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  63,294 ล้านบาท   

2.กระทรวงศึกษาธิการ 340,584 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  12,413 ล้านบาท

3.กระทรวงมหาดไทย 294,863  ล้านบาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง 56,732 ล้านบาท

4.กระทรวงกลาโหม 200,293  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  5,179 ล้านบาท

5.กระทรวงคมนาคม 193,618 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  10,338 ล้านบาท

6.กระทรวงสาธารณสุข 172,285  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  6,909 ล้านบาท

7.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 132,294 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  4,955 ล้านบาท

8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123,149  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 4,726 ล้านบาท

9.กระทรวงแรงงาน 67,772 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น   5,623 ล้านบาท 

10.สำนักนายกรัฐมนตรี 36,128 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  2,283 ล้านบาท

11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,284 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น   2,094 ล้านบาท

12.กระทรวงยุติธรรม 29,076 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 3,201 ล้านบาท

13.กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 26,839  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  1,528 ล้านบาท

14.กระทรวงการต่างประเทศ 9,014 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท

15.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9,887  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น   1,232 ล้านบาท

16.กระทรวงวัฒนธรรม 8,841 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1,843 ล้านบาท

17.กระทรวงพาณิชย์ 7,348.0 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 575 ล้านบาท

18.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,447 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1,029 ล้านบาท

19.กระทรวงอุตสาหกรรม 5,588 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1,058 ล้านบาท

20.กระทรวงพลังงาน 2,890  ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  115 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงิน 3.781 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.38 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 9.84%  ส่วนงบกลางฯ (12 รายการ) รวม 8.057 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท คิดเพิ่มขึ้น 21.47% รายจ่ายเพื่อการลงทุน 9.082 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.981 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.90% และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 4.102 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93% 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์