กระทรวงเกษตรฯ เปิดแผนปี 68 มุ่งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกร10 % ต่อปี

กระทรวงเกษตรฯ เปิดแผนปี 68 มุ่งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกร10 % ต่อปี

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมลุยแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 68 มุ่งสู่ 5 วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2.14 ล้านครัวเรือน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง สศก. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก ได้บูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้นโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา

กระทรวงเกษตรฯ เปิดแผนปี 68 มุ่งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกร10 % ต่อปี

ประกอบกับการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ในภาคการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการสำหรับเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 เพื่อให้การขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผล และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติต่อไป

 

 

สำหรับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบแผนฯ เรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยแผนฯ ดังกล่าว กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” โดยมีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่

1) เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร

 2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เน้นการเกษตรมูลค่าสูง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 3) สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร โดยเสริมสร้างทุนทางสังคม รองรับสังคมเกษตรสูงวัย ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการสร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

และ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร เน้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เปิดแผนปี 68 มุ่งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกร10 % ต่อปี

ซึ่งกรอบงบประมาณปี 2568 ตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี 142 ประเด็นสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ 26 ประเด็น โดยกระทรวงเกษตรฯ เน้นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ สนับสนุนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ ๆ การลดรายจ่ายโดยมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร และขยายโอกาสโดยการวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤต ด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

“การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 2562 โดยยึดหลักแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คือ การมองเป้าหมายร่วมกัน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรฯ

กำหนดเป้าหมายสำคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2.14 ล้านครัวเรือน เป็นต้น” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ และ สศก.ได้นำแผนเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เรียบร้อยแล้ว สำหรับท่าน ที่สนใจแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร. 0 2940 6671 - 2