รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2660 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2400 ข้าวขาว 5% 1920-1950 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1900

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566