ดีบุก เมตริกตันละ 880,130.00 สังกะสี เมตริกตันละ 90,450.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 880,130.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 90,450.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 880,130.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 90,450.00