ตลาดนัดข้าวเปลือก นครสวรรค์ เพื่อชาวนามีทางเลือก อำนาจต่อรอง

นครสวรรค์ จัดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ส่งเสริมการซื้อ-ขายและความเป็นธรรมด้านราคา เพื่อเกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรอง

วันนี้ (15 พ.ย.66) ที่ท่าข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด สาขาหนองอุ้มไก่ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/2567 โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด สาขาหนองอุ้มไก่ ร่วมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ตลาดนัดข้าวเปลือก นครสวรรค์ เพื่อชาวนามีทางเลือก อำนาจต่อรอง

โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การเก็บตัวอย่าง 2.การลงทะเบียนผู้ขาย 3.การตรวจสอบคุณภาพข้าว 4.การตกลงราคากับผู้ขาย 5.การชั่งน้ำหนัก 6.การรับและส่งมอบข้าว และ7.การรับ – จ่ายเงิน ทั้งนี้ ตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้กลไกตลาดในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมีการแข่งขัน เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคา และเป็นการดึงผลผลิตเข้าสู่โรงสีหรือแหล่งรวบรวมข้าวให้มากขึ้น 

ตลาดนัดข้าวเปลือก นครสวรรค์ เพื่อชาวนามีทางเลือก อำนาจต่อรอง

อีกทั้งการจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการรับซื้อข้าวเปลือกราคาตลาดกลาง เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาดรวมทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจัง และให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยความชื้นไม่เกิน 15% ราคาในโครงการ(บาท/ตัน) 13,600 บาท ราคาตลาดทั่วไป(บาท/ตัน) 13,500 บาท และความชื้นไม่เกิน 25% ราคาในโครงการ(บาท/ตัน) 11,560 บาท ราคาตลาดทั่วไป(บาท/ตัน) 11,475 บาท ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต

ตลาดนัดข้าวเปลือก นครสวรรค์ เพื่อชาวนามีทางเลือก อำนาจต่อรอง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ปลูกข้าว 264,685 ไร่ มีจำนวน 11,368 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือ ข้าวหอมมะลิ 105 โดยโครงการเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน ซึ่งช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์