'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

"กลต." ตอบกลับหนังสือขอความชัดเจนกรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด "ปตท." ยืนยันต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรา 89/7 เน้นรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นางสาวจอมขวัญ  คงสกุล รองเลขาธิการ ลงนามแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการ บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 ต.ค. 2566 เรื่อง การตีความข้อบังคับของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับหนังสือร้องเรียน กรณีขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำเรื่องการตีความข้อบังคับของ ปตท. เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลจากการตีความข้อบังคับที่ผิดไปจากลายลักษณ์อักษรของบริษัทท่านความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย วัถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และหากมีเหตุที่จะต้องตีความข้อบังคับให้พิจารณาตามความประสงค์ในทางสุจริตเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับดังกล่าวด้วย

รายงานข่าว ระบุว่า ช่วงบ้านวันนี้ (19 ต.ค. 2566) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะมีการประชุมบอร์ด เพื่อพิจารณาตำแหน่งประธานบอร์ด 

'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การตีความข้อบังคับของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด ถึงประธานกรรมการ ปตท. อาจมีปัญหากรณีการตีความข้อบังคับของ บริษัทฯ ผิดไปจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดอาจทำให้การกระทำต่าง ๆ ที่เกิดจากการตีความข้อบังคับที่ผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและต่อเนื่อง

'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

โดยข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 34 ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. พ้นตามวาระ
2. ตาย
3. ลาออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ30
5. ขาดการประชุมคณะกรรมเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมกวร
6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือ ในข้อบังคับนี้
7.ศาลมีคำสั่งให้ออก

'กลต. ' ย้ำ 'ปตท.' ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีเปลี่ยนประธานบอร์ด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพข์และตลาดหลักทรัพย์ นำเรื่องและประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กลต. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้ ปตท. ปฏิบัติตามข้อบังดับคังกล่าวอย่างเคร่งครัด และหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลมาจากการจงใจตีความข้อบังคับผิดไปจากลายลักษณ์อักษรต่อไป